Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo, Proleterska 17, Čelarevo (dalje: društvo) da će se redovna sednica društva održati dana 20. juna 2022. godine, s početkom u 08:00 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

• usvajanje dnevnog reda
• usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
• usvajanje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu, kao i odluka o usvajanju mišljenja revizora o finansijskim i konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2021. godinu
• usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2021. godinu


Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

U Čelarevu, 31. maja 2022. godine