Meni
water.jpg

Primeri dobre prakse

Osim visokih standarda kada je u pitanju kvalitet proizvoda i usluga, jedan od prioriteta Carlsberg Grupacije, a samim tim i pivare Čelarevo u Srbiji jeste konstantan rad na unapređenju održivosti poslovanja i kontroli uticaja na životnu sredinu.

Rad u ovoj oblasti prepoznaje se pre svega kroz očuvanje prirodnih resursa kao što su voda, električna energija, različite vrste sirovina, prirodni gas itd.

Društveno odgovorno poslovanje Carlsberga na globalnom nivou definisano je kroz sedam politika koje obuhvataju sledeće oblasti: poslovna etika, odgovorna marketinška komunikacija, zdravlje i bezbednost na radu, anganžman u zajednici, radna i ljudska prava, odgovorna konzumacija i kodeks etike i ponašanja.

CO2 stanica.JPG

CO2 Stanica

U cilju povećanja rekuperacije kompletne količine sirovog CO2, promovisanja zaštite životne sredine, kao i odgovornog poslovanja, pivara u Čelarevu pustila je 2014. godine u rad Stanicu za prečišćenje CO2, kapaciteta 1000 kg/h, čiji je proizvođač Danska firma Union Engineering.

 

Stanica služi za prikupljanje sirovog CO2, koji nastaje u procesu fermentacije, nakon čega se prerađuje i ponovo upotrebljava u procesima punjenja piva. Na ovaj način dobija se CO2 veoma visoke čistoće (99,995%), koji je neophodan u procesu proizvodnje piva.

Prednost ove stanice u odnosu na konvencionalnu, jeste činjenica da je ovo zapravo free water system, što znači da nema potrošnje vode, kao i toplotne energije, a potrošnja električne energije je maksimalno optimizovana, čime se doprinosi očuvanju prirodnih resursa. Ovakav tip CO2 stanice prvi je u jugoistočnoj Evropi, a treći u celoj Carlsberg Grupaciji (prva je bila izgrađena u Fredericiji u Danskoj, a druga u Sinebrihofu u Finskoj).

fotografije16x9-10.jpg

Pogon za preradu otpadnih voda

Jedan od načina da doprinese optimalnoj upotrebi i štednji prirodnih resursa, Carlsberg Srbija sprovodi i kroz instalirano postrojenje za prečišćavanje otpadne vode koje je zvanično pušteno u rad 2010. godine. Reč je o investiciji vrednoj 5 miliona evra.

Ovo postrojenje predstavlja vrlo moderno automatizovano odeljenje sa tercijarnom preradom otpadnih voda, što znači da se ulazne otpadne vode prečišćavaju: mehanički – uklanjanjem fizičkih nečistoća, mikrobiološki – u metanskom i aerobnim tankovima i taloženjem – delovanjem hemijskih agenasa, koje vezuju hemijske nečistoće kao što je fosfor.

Ovakav način prečišćavanja ima za rezultat izuzetnu efikasnost i to do 99% u odnosu na ulazne zagađujuće materije, koje je analiziranjem vode kompaniji potvrdio i Institut za javno zdravlje u Novom Sadu. Pogon za preradu otpadnih voda u Čelarevu je specifičan upravo po tome što pokriva sve aspekte zagađenja i oslobađa vodu od istih.

Postrojenje je tehnološki koncipirano tako da se u postupku obrade otpadne vode, bio-tretmanom u anaerobnim uslovima, pored ostalih produkata razgradnje biološki razgradivih materija, stvara i biogas. Biogas je mešavina ugljovodonika i po svom sastavu je veoma sličan prirodnom gasu, koji je danas pored naftnih derivata, najčešće korišćeni izvor za dobijanje toplotne energije. Nakon faze prečišćavanja, biogas se transportuje do sabirnog rezervoara odakle se po potrebi distribuira prema kotlu za sagorevanje.

Na ovaj način se zamenjuje deo prirodnog gasa koji se koristi za proizvodnju toplotne energije. Carlsberg Srbija ovaj gas koristi kao zamensko gorivo za prirodni gas, i to u količinama do 18%.

 

SUPER KOMPOST

Inovativna upotreba otpada

Kompanija Carlsberg Srbija prva je u Srbiji dobila dozvolu za distribuciju i prodaju SUPER KOMPOSTA, oplemenjivača zemljišta, koji nastaje kao nusproizvod Postrojenja za preradu otpadnih voda pivare u Čelarevu.

Tim stručnjaka u kompaniji Carlsberg Srbija utvrdio je da najveći deo potencijalno neiskorišćenog otpada u proizvodnji piva čini mulj iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Godišnje se iz stanice za prečišćavanje otpadnih voda u pivari kompanije na deponiju odnosilo 760 tona komposta, što predstavlja 50% ukupnog otpada koji je odlagan na deponiju. Registracijom SUPER KOMPOSTA, kao oplemenjivača, količina otpada koji se odlaže na deponiju smanjena je za polovinu. Takođe, utvrđeno je da isti taj mulj zbog svog karakterističnog sastava sa optimalnim sadržajem azota, fosfora i kalijuma može da se koristi kao organski oplemenjivač zemljišta – i tako je nastao SUPER KOMPOST.

Osnovni cilj kompanije, bio je da se ovim projektom otpad zbrine na ekološki prihvatljiv način. Osim toga, proizvod u kombinaciji sa drugim oplemenjivačima i đubrivom doprinosi unapređenju kvaliteta poljoprivrednog zemljišta.

SUPER KOMPOST može da se koristi za ratarske kulture, povrće, voće i vinovu lozu. Koristi se kao dopunsko đubrivo na različitim zemljištima, a naročito na siromašnim, degradiranim površinama, peskovitim zemljištima, teškim glinovitim zemljištima, gde može da utiče na popravku strukture istih, a primenjuje se i na jesen u osnovnoj obradi ili predsetveno.

Nakon uspešne realizacije u samoj Pivari Čelarevo, ekološki SUPER KOMPOST koncept prihvaćen je širom Evrope u mnogim drugim kompanijama Carlsberg Grupacije.

Carlsberg Srbija Nova Kotlarnica

Kotlarnica na biomasu

Kompanija Carlsberg Srbija predstavila je novu kotlarnicu na biomasu u aprilu 2018. godine. Pivara u Čelarevu prva je Carlsberg pivara u svetu koja je uvela novu tehnologiju. Pored toga što je inovacija na tržištu Srbije, nova kotlarnica predstavlja i iskorak u celokupnom poslovanju Carlsberg Grupacije. Naime, upravo je pivara u Čelarevu dobila priliku da bude prva Carlsberg pivara u svetu koja će implementacijom ove tehnologije doprineti unapređenju sopstvene energetske efikasnosti i smanjenju negativnog efekta proizvodnje na životnu sredinu. Uvođenjem ove tehnologije, uz već postojeći biogasni kotao, pivara u Čelarevu je više nego udvostručila korišćenje obnovljivih izvora energije u procesu proizvodnje, te njihov udeo sada iznosi visokih 40 posto. 

 

Biomasa koju nova kotlarnica koristi kao gorivo je organska materija biljnog porekla, odnosno, drvena sečka koja se dobija kupovinom i mlevenjem otpadnih paleta iz same pivare. Kao obnovljiv izvor energije, biomasa je CO2 neutralna, što znači da sagorevanjem emituje tačno onoliko ugljen-dioksida koliko biljka veže procesom fotosinteze u toku rasta. Svi produkti sagorevanja kotlarnice, a to su pepeo i dimni gasovi, u skladu su sa zakonskim regulativama Republike Srbije i Evropske Unije, što znači da nemaju štetan uticaj na životnu sredinu. 

Video o kotlarnici na biomasu možete pogledati ispod.

 

Pročitajte više ispod