Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo (dalje: društvo) da će se redovna sednica društva održati 22. juna 2020. godine, s početkom u 11 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

  • usvajanje dnevnog reda,
  • usvajanje zapisnika sa sednice održane 24. juna 2019. godine,
  • usvajanje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu, kao odluka o usvajanju mišljenja revizora o finansijskim i konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2019. godinu,
  • usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2019.

 

Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

U Čelarevu, 10. juna 2020. godine